Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Zawarcie umowy na roboty budowlane - „Budowa zespołu pomostów nad Jeziorem Biezdruchowo w Pobiedziskach”.

 

Zarząd Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku  informuje, że w dniu 10 marca 2017 roku wpłynęła do siedziby Emitenta datowana na dzień 9 marca 2017 roku podpisana przez obie strony umowa na roboty budowlane z Gminą Pobiedziska z siedzibą w Pobiedziskach, jako Zamawiającym.


W związku z podpisaniem w/w umowy, Emitent jako Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania pn.: „Budowa zespołu pomostów nad Jeziorem Biezdruchowo w Pobiedziskach”.

Za wykonanie pełnego zakresu prac i robót objętych powyższą umową Emitent otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: 1.445.155,88 złotych brutto.

Ostateczny termin zakończenia realizacji ww. zadania został określony na dzień 09 czerwca 2017 roku.