Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Aby skontaktować się w sprawie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy firmy NAVIMOR-INVEST S.A. prosimy pisać na adres mailowy sekretariat@navimorinvest.eu

 

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej NAVIMOR-INVEST Spółka Akcyjna w upadłości - 29 06 2018r. 

 

Zarząd Spółki NAVIMOR-INVEST Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Małachowskiego 1, 80-262 Gdańsk, wpisanej do Rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370231, działając na podstawie art. 399 § 1 , art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie") Spółki NAVIMOR-INVEST Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Gdańsku na dzień  29 czerwca 2018 roku na godzinę 10°°, które odbędzie się w Gdańsku, ul. Małachowskiego 1, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania   

        uchwał.

 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6.    Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. w upadłości  za rok obrotowy 2017.

7.    Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z oceną sytuacji Spółki za rok 2017.

 1. Rozpatrzenie i  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania    

       finansowego Spółki NAVIMOR-INVEST S.A w upadłości  za 2017 rok.

 1. Rozpatrzenie i  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  

      Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. w upadłości za 2017 rok.

 1. Rozpatrzenie i  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z 

      działalności  za rok 2017.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia  Członkom Zarządu  absolutorium z wykonania   

       obowiązków za 2017 rok. 

 1.  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia  Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania   

       obowiązków za 2017 rok.    

 1. Wolne wnioski i dyskusja.
 2. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania: