Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Aby skontaktować się w sprawie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy firmy NAVIMOR-INVEST S.A. prosimy pisać na adres mailowy sekretariat@navimorinvest.eu

 

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej NAVIMOR-INVEST Spółka Akcyjna - 19 06 2017r. 

 

Zarząd Spółki NAVIMOR-INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Małachowskiego 1, 80-262 Gdańsk, wpisanej do Rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370231, działając na podstawie art. 399 § 1 , art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie") Spółki NAVIMOR-INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na dzień  19 czerwca 2017 roku na godzinę 10°°, które odbędzie się w Gdańsku, ul. Małachowskiego 1, z następującym porządkiem obrad:

1.       Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2.       Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.       Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

           5.       Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

           6.       Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. za rok                               obrotowy 2016.

           7.       Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z oceną sytuacji Spółki za rok 2016 i  oceny                   wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.

8.       Rozpatrzenie i  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki NAVIMOR-INVEST S.A za 2016 rok.

9.       Rozpatrzenie i  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności   Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. za 2016 rok.

10.   Rozpatrzenie i  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z  działalności  za rok 2016.

11.   Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za 2016 rok.

12.   Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia  Członkom Zarządu  absolutorium z wykonania           obowiązków za 2016 rok. 

13.    Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia  Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania    obowiązków za 2016 rok.    

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Uchwała nr 5 z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A. z dnia 17 maja  2016 roku odbytego w Gdańsku w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego  Statutu Spółki.

15.   Wolne wnioski i dyskusja.

16.   Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania: