Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Aby skontaktować się w sprawie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy firmy NAVIMOR-INVEST S.A. prosimy pisać na adres mailowy sekretariat@navimorinvest.eu

 

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej NAVIMOR-INVEST Spółka Akcyjna - 30 11 2016r. 

 

Zarząd Spółki NAVIMOR-INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Małachowskiego 1, wpisanej do Rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370231, działając na podstawie art. 399 § 1 , art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie") Spółki NAVIMOR-INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na dzień 30 listopada 2016 roku na godzinę 10°°, które odbędzie się w Gdańsku, ul. Małachowskiego 1, z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.    Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki i            wniesienie jej jako aportu spółki zależnej od Spółki.

7.   Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

8.  Wolne wnioski i dyskusja.

9.    Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania: