Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący nr 35/2011 z dnia 14.11.2011r.

Korekta prognozy wyników finansowych, zamieszczonej w Dokumencie Informacyjnym Spółki.

Zgodnie z opublikowaną prognozą na 2011 rok przychody netto ze sprzedaży miały wynieść 50 mln zł a zysk netto 1,4 mln zł. Zarząd podtrzymuje prognozę przychodów ze sprzedaży, natomiast prognoza zysku netto zostaje obniżona do kwoty 0,1 mln zł.

Konieczność wprowadzenia powyższej korekty wynika z następujących zdarzeń:

  • Pozyskanie portfela zamówień mającego na celu osiągnięcie zakładanego przychodu, przy marżach na jakie pozwala obecny rynek budowlany i jednoczesnym gwałtownym wzroście cen surowców a w szczególności stali czy też paliwa zarówno w Polsce jak i Czechach spowodował, że założenia co do osiągnięcia planowanego zysku 1,4 mln zł netto z początku roku nie zostaną spełnione.
  • Dodatkowym czynnikiem wpływającym negatywnie na wynik jest fakt, że w krótkim czasookresie (połowa sierpnia br. koniec września br.) kurs euro wzrósł o 10% względem złotego. Osłabienie złotego nastąpiło w momencie zapadalności płatności faktur importowych. Spółka nie zabezpieczając tych transakcji poniosła straty w tym okresie liczone na 250 000 zł.
  • Na wynik finansowy miało również wpływ umocnienie się kursu korony czeskiej względem złotego wynikające z przeszacowania zobowiązań oddziału czeskiego względem polskiego.
  • Istotny wpływ na wynik finansowy ma również fakt przesunięcia realizacji trzech kontraktów w oddziale czeskim - brak, zaplanowanej w prognozach, marży na powyższych kontraktach obniżył wynik trzech pierwszych kwartałów roku 2011.

Ponadto Zarząd informuje, że w związku z ryzykiem utrudnionej windykacji należności z kontraktu pod nazwą "Przebudowa nabrzeża przydokowego w stoczni Nauta Gdynia", może zaistnieć potrzeba utworzenia przez Spółkę rezerwy w wysokości około 2 mln złotych, która wpłynie na dodatkowe obniżenie wyniku netto.

Jednocześnie Emitent informuje, że jako strona powyżej wymienionego kontraktu, realizuje swoje zobowiązania wynikające z zawartej umowy, zgodnie z jej postanowieniami.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Marcinkowski - Wiceprezes Zarządu
Joanna Pochyluk - Prokurent