Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący nr 25/2011 z dnia 04.10.2011r.

Zawarcie Aneksu do istotnej umowy, z Przedsiębiorstwem Sprzętowo Transportowo Handlowym „TRANS-SYP” z siedzibą w Puławach jako Podwykonawcą. Budowa przystani w Janowcu nad rzeką Wisłą.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( Emitent), informuje że, w dniu 04
października 2011 roku podpisał istotną umowę, jako Zamawiający z Przedsiębiorstwem
Sprzętowo Transportowo Handlowym „TRANS-SYP” z siedzibą w Puławach jako
Podwykonawcą.

W związku z podpisaniem umowy Podwykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania w ramach Zadania: - „ Budowa przystani w Janowcu w ramach projektu
partnerskiego : Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu
turystycznego przez Kazimierz Dolny, Puławy i Janowiec” – robót ogólnobudowlanych z
zakresu architektury, konstrukcji i hydrotechniki.

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od
powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego typu rodzaju umów.
Zakończenie realizacji określono w umowie na termin do dnia 30.11.2011 rok.

Wartość umowy wynosi: 990.000,00 zł netto.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na
rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Marcinkowski - Wiceprezes Zarządu
Joanna Pochyluk - Prokurent

Pliki do pobrania: