Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący nr 03/2011 z dnia 28.06.2011r.

Podpisanie znaczącej umowy z Gminą Kazimierz Dolny na „Przebudowę i modernizację portu jachtowego wraz z infrastruktura towarzyszącą”.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. informuje że w dniu 28 czerwca 2011 r. podpisał jako Generalny Wykonawca z Gminą Kazimierz Dolny umowę w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i modernizację portu jachtowego wraz z infrastruktura towarzyszącą”.

W wyniku podpisanej umowy spółka NAVIMOR-INVEST S.A. jako wykonawca zobowiązuje się do wykonania przebudowy i modernizacji portu jachtowego, pola namiotowego oraz wykonania ogólnodostępnej przystani - cumowiska w Kazimierzu Dolnym realizowanego jako zadanie nr 1 „Kazimierz Dolny - przebudowa i modernizacja portu jachtowego wraz z infrastruktura towarzyszącą” w ramach projektu :”Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Kazimierz Dolny, Puławy i Janowiec”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.
Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju umów.

Umowa realizowana będzie w okresie od 28.06.2011-30.12.2011
Wartość umowy wynosi 2 292 417,67 brutto

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Podpisy osób uprawnionych:
Robert Cembrzyński - Prezes Zarządu
Marek Drywa - Prokurent

Pliki do pobrania: