Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący nr 02/2011 z dnia 24.06.2011r.

Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A,B oraz C.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S. A. informuje, że na podstawie uchwały nr 807/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 24 czerwca 2011r. wprowadzone zostały do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujące instrumenty finansowe spółki NAVIMOR-INVEST S.A. :

  • 2.296.800 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,20 zł każda,
  • 175.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,20 zł każda,
  • 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł każda.

Podstawa prawna:

Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", § 3 ust. 1.

Podpisy osób uprawnionych:
Robert Cembrzyński - Prezes Zarządu
Marek Drywa - Prokurent

Pliki do pobrania: