Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 8/2017 z dnia 28.04.2017r. - Zawarcie znaczącej umowy

Zawarcie znaczącej umowy

 

Zarząd spółki NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent") informuje, że w dniu 28 kwietnia 2017 roku wpłynęła do siedziby Emitenta, datowana na dzień 26 kwietnia 2017 roku umowa zawarta pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury z siedzibą Szczecinie („Zamawiający”), a Konsorcjum w składzie Melbud S.A. z siedzibą w Grudziądzu jako Liderem Konsorcjum oraz Emitentem jako Członkiem Konsorcjum („Wykonawca”).

 

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych dla zadania obejmującego „Remont urządzeń odbojowych nabrzeży Basenu Węglowego Komendy Portu Wojennego Świnoujście (PKOB 2151).

Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 510 dni od daty przekazania terenu budowy, tj. od dnia 9 maja 2017 roku  do 1 października 2018 roku.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 4 045 969,64 zł brutto. Finansowy podział zakresu robót realizowanych w ramach umowy konsorcjum wynosi 55% dla Lidera Konsorcjum i 45% dla Emitenta. Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych. Rozliczenie z realizacji umowy odbędzie się w oparciu o prawidłowo sporządzoną przez Wykonawcę fakturę złożoną wraz z protokołem odbioru końcowego. W ramach realizacji zadania Zamawiający udzieli w oparciu o szczegółowe zapisy umowy, na wniosek Wykonawcy, zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy do wysokości 75% wartości wynagrodzenia brutto zamówienia.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlane objęte niniejszą umową na okres 84 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót oraz udzieli 60 miesięcznej rękojmi, której bieg i termin rozpoczyna się w dniu następującym po odbiorze końcowym przedmiotu  umowy.

Przed dniem podpisania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w kwocie 404 596,06 zł z terminem ważności 30 dni dłuższym od dnia planowanego terminu zakończenia realizacji umowy. Dodatkowo w ramach zawartej umowy Wykonawca zobowiązuje się wnieść z tytułu rękojmi odrębne zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w kwocie 121 379,09 zł.

Szczegółowe warunki przedmiotowych umów i ryzyka z nimi związane nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów.

Niniejsza umowa została uznana za znaczącą z uwagi na jej wartość oraz potencjalny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Emitenta. 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Pliki do pobrania: