Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 7/2017 z dnia 19.04.2017r. - Zawarcie znaczących umów

Zawarcie znaczących umów

 

Zarząd spółki NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent") informuje, że w dniu 19 kwietnia 2017 roku wpłynęły do siedziby Emitenta, datowane na dzień 10 kwietnia 2017 roku, dwie umowy zawarte pomiędzy spółką  Povodi Labe, stàtni podnik z siedzibą w Hradec Kràlové, jako Zamawiającym, a NAVIMOR-INVEST S.A. oddział w Pradze jako Wykonawcą.

 

W ramach zawartych umów Wykonawca zobowiązuje się do realizacji  dwóch zadań pn.: „VD Bedřichov, rekonstrukcja korony tamy” oraz „Jasennà Jasennà, naprawa umocnień brzegowych z kamienia na km 6,600-7,580”.

Szczegółowe warunki przedmiotowych umów i ryzyka z nimi związane nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów.

Zakończenie realizacji pierwszego zadania określono na dzień 30 września 2018 roku. Wartość projektu wynosi  12.275.288,60 kc, tj. 1.944.405,71 złotych netto.

Zakończenie realizacji drugiego zadania określono na dzień 20 października 2017 roku. Wartość projektu wynosi  4.102.987,62 kc, tj. 649.913,23 złotych netto.

Niniejsze umowy zostały uznane za znaczące z uwagi na ich wartość oraz ich potencjalny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Emitenta. 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Pliki do pobrania: