Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 7/2012 z dnia 22.08.2012r. - Zawiadomienie o zmianie (zmniejszeniu) posiadanego udziału o co najmniej 1 % w kapitale zakładowym Spółki.

Zawiadomienie o zmianie (zmniejszeniu) posiadanego udziału o co najmniej 1 % w kapitale zakładowym Spółki.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 22 sierpnia 2012 roku otrzymał informację od Zarządu ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A., o następującej treści:

  • „Działając w imieniu ZBM „ZREMB-CHONICE” S.A., na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), niniejszym zawiadamiamy o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału o 1,63 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą NAVIMOR-INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ( „Spółka”).
  • Zmniejszenie dotychczas posiadanego udziału o 1,63 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nastąpiło w wyniku rejestracji w dniu 16 sierpnia 2012 przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, które nastąpiło w drodze emisji akcji serii D.
  • O dokonaniu rejestracji i wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Spółka NAVIMOR-INVEST S.A. poinformowała Raportem bieżącym Nr 52/2012 w dniu 17 sierpnia 2012 roku.
  • Przed podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. posiadał 2 148 900 (słownie: dwa miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset ) akcji Spółki, reprezentujących 80,43 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do takiej samej liczby głosów i stanowiących taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  • Po podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, ZBM „ZREMB-CHONICE” S.A. posiada 2 148 900 (słownie: dwa miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset ) akcji Spółki, reprezentujące 78,80% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do takiej samej liczby głosów i stanowiące taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  • ZBM „ZREMB-CHOJNICE” nie posiada akcji NAVIMOR-INVEST S.A. poprzez spółki zależne. W okresie kolejnych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia rozważamy zwiększenie jak i zmniejszenie zaangażowania w ogólnej liczbie głosów w NAVIMOR-INVEST S.A."

Pliki do pobrania: