Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 6/2012 z dnia 17.08.2012r. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w kapitale zakładowym Spółki.

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w kapitale zakładowym Spółki.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. ( Emitent ) informuje, że w dniu 17 sierpnia 2012 roku otrzymał informację od Prezesa Emitenta, Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego, o następującej treści:

  • Działając w imieniu własnym, ja niżej podpisany Krzysztof Kosiorek - Sobolewski, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu progu 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą NAVIMOR-INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ("Spółka”).
  • Przekroczenie progu 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nastąpiło w wyniku rejestracji w dniu 16 sierpnia 2012 przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, które nastąpiło w drodze emisji akcji serii D a w której to emisji uczestniczyłem obejmując w dniu 13 lipca 2012 roku 28 750 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji ("Transakcja").
  • Przed Transakcją posiadałem 116 557 (słownie: sto szesnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem ) akcji Spółki, reprezentujących 4,36 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do takiej samej liczby głosów i stanowiących taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  • Po Transakcji i w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego posiadam 145 307 (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy trzysta siedem) akcji Spółki, reprezentujące 5,32 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do takiej samej liczby głosów i stanowiące taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  • Informuję również, iż nie posiadam podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki oraz, iż nie zawierałem żadnych umów z osobami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) „Ustawy."

Pliki do pobrania: