Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 4/2017 z dnia 10.03.2017r. - Zawarcie umowy na roboty budowlane.

Zawarcie umowy na roboty budowlane

 

Zarząd Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent") informuje, że w dniu 10 marca 2017 roku wpłynęła do siedziby Emitenta datowana na dzień 9 marca 2017 roku podpisana przez obie strony umowa na roboty budowlane z Gminą Pobiedziska z siedzibą w Pobiedziskach, jako Zamawiającym.

W związku z podpisaniem w/w umowy, Emitent jako Wykonawca zobowiązuje się do realizacji  zadania pn.:  „Budowa zespołu pomostów nad Jeziorem Biezdruchowo w Pobiedziskach”.

Za wykonanie pełnego zakresu prac i robót objętych powyższą umową Emitent otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: 1.445.155,88 złotych brutto.

Ostateczny termin zakończenia realizacji ww. zadania został określony na dzień 09 czerwca 2017 roku.

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju umów.

 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Pliki do pobrania: