Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 26/2017 z dnia 06.11.2017 r. - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent"), informuje, że w dniu 06 listopada 2017 roku wpłynęło do siedziby firmy datowane na dzień 3 listopada 2017 roku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na realizację zadania pn.:  „Remont śluzy na stopniu wodnym Opatowice na rzece Odrze w km 245 + 035 – etap I – komora śluzy” sporządzone przez Skarb Państwa – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu („Zamawiający”).

Odstąpienie od umowy dotyczy niewykonanej części umowy i zostało złożone z winy Emitenta, w związku ze zwłoką w realizacji części robót budowlanych w stosunku do  zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

W związku  ze złożonym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy Zamawiający wzywa również Emitenta do zapłaty kary umownej w kwocie 141.090,82 zł w terminie 3 dni od otrzymania pisma.

Jednocześnie Emitent nie zgadza się z odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego z uwagi na brak co do tego podstaw prawnych oraz informuje, iż podejmie stosowne kroki celem ustosunkowania się do otrzymanego pisma.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

 

Pliki do pobrania: