Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 25/2017 z dnia 03.11.2017 r. - Otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

Zarząd Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu 3/2017 z dnia 8 lutego 2017 roku, informuje, że w dniu 3 listopada 2017 roku wpłynęło do firmy datowane na dzień 30 października 2017 roku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na realizację zadania pn.: „Dzika Orlica, Żamberk, ochrona przeciwpowodziowa” sporządzone przez Povodi Labe, stàtni podnik z siedzibą w Hradec Kràlové („Zamawiający”). Odstąpienie dotyczy niewykonanej części umowy i zostało złożone z winy Emitenta, w związku ze zwłoką w realizacji części robót budowlanych w stosunku do  zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Jednocześnie Emitent nie zgadza się z odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego z uwagi na brak co do tego podstaw prawnych, stojąc na stanowisku, iż powstałe opóźnienia były wynikiem błędów projektowych, co skutkowało wolniejszym, niż przewidywał harmonogram, procesem realizacji niniejszego zadania.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

 

Pliki do pobrania: