Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 23/2017 z dnia 11.10.2017 r. - Wypowiedzenie porozumienia przez Bank Handlowy

Wypowiedzenie porozumienia przez Bank Handlowy

 

Zarząd spółki NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 6/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku, informuje, że w dniu 11 października 2017 roku wpłynęło do siedziby Emitenta pismo z Banku Handlowego w Warszawie S.A. ("Bank") w sprawie wypowiedzenia w trybie natychmiastowym porozumienia zawartego pomiędzy Spółką a Bankiem dotyczącego spłaty zobowiązań Emitenta wynikających z umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 11 lipca 2014 roku wraz z późniejszymi zmianami oraz umowy o kredyt długoterminowy z dnia 1 czerwca 2015 roku wraz z późniejszymi zmianami.

Jako przyczynę wypowiedzenia Bank wskazał pogorszenie się sytuacji finansowej Spółki w efekcie odstąpienia od umowy na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno…” przez Regionalny Zakład Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz naliczenie przez zmawiającego kary umownej w kwocie 4.329.008,88 zł, a także odstąpienie przez Emitenta od umowy pn. „Budowa zespołu pomostów nad Jeziorem Biezdruchowo w Pobiedziskach”. 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

 

Pliki do pobrania: