Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 20/2016 z dnia 16.12.2016r. - Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej złożenia wniosku o otwarcie postępowania układowego wobec Emitenta w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji Emitenta na podstaw

Zarząd Navimor - Invest S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 16 grudnia 2016 r. Spółka złożyła w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – w trybie postępowania układowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 – „Prawo restrukturyzacyjne”).

Wystąpienie z wnioskiem o otwarcie postępowania układowego wobec Emitenta uzasadnione jest potrzebą dokonania głębokich działań restrukturyzacyjnych zmierzających do poprawy warunków ekonomicznych Emitenta, w tym przywrócenia Emitentowi zdolności do wykonywania zobowiązań oraz potrzebą ochrony Emitenta przed egzekucją ze strony jego wierzycieli, którą postępowanie układowe zapewnia. Przyczynami uzasadniającym taką decyzję jest kumulacja negatywnych zdarzeń, w szczególności wypowiedzenie przez bank umowy kredytu, o którym Spółka informowała w raporcie nr 19/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku, co w opinii Emitenta przełoży się na przyszłą kondycję finansową Spółki i możliwość regulowania bieżących zobowiązań, w tym zobowiązań wynikających z tytułu wypowiedzianej przez bank umowy kredytu.. Decyzja o przystąpieniu do sporządzenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego ma podłoże w treści art. 3 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, zgodnie z którym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości. Zarząd Emitenta informuje też, że przesłanką podjęcia komunikowanej decyzji jest jedynie stan zagrożenia niewypłacalnością w rozumieniu art. 6 ust. 1 i ust 3 Prawa restrukturyzacyjnego (a nie stan niewypłacalności Spółki).

Zgodnie ze stanowiskiem Emitenta przedstawionym we Wniosku, Emitent posiada zdolność do osiągnięcia przychodów w 2017 roku, które pozwolą na pokrycie zarówno kosztów postępowania restrukturyzacyjnego, jak również wszelkich bieżących zobowiązań Emitenta powstałych po otwarciu postępowania układowego.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacje poufne. 

Pliki do pobrania: