Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 1/2017 z dnia 09.01.2017r. - Utworzenie spółki zależnej

Zarząd spółki NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) przekazuje ponownie we właściwym trybie oraz w oparciu o prawidłową podstawę prawną informację, że w dniu 5 stycznia 2017 roku utworzył spółkę zależną na prawie czeskim pod nazwą : Navimor – Invest s.r.o z siedzibą w Pradze, w której Emitent objął i pokrył wkładem pieniężnym 1 udział o wartości nominalnej 200.000,00 Kč każdy i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 200.000,00 Kč,  tj. 32.380 zł na dzień 5 stycznia 2017 roku, co stanowi 100% udziału w kapitale zakładowym w i głosach na Zgromadzeniu Wspólników Navimor – Invest s.r.o.

Głównym przedmiotem działalności Navimor – Invest s.r.o. jest wytwarzanie i handel, budowanie, przebudowy i rozbiórki oraz projektowanie.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że treść przedmiotowego raportu została omyłkowo przekazana do publicznej wiadomości niezwłocznie po zawiązaniu umowy spółki za pośrednictwem systemu EBI w dniu 5 stycznia 2017 roku. 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Pliki do pobrania: