Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 19/2017 z dnia 04.08.2017 r. - Odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego

Odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego

 

Zarząd spółki NAVIMOR-INVEST S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdańsku ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 4/2017 z dnia 10 marca 2017 roku, informuje, że w dniu 4 sierpnia 2017 roku odstąpił od umowy na roboty budowlane zawartej z Gminą Pobiedziska z siedzibą w Pobiedziskach, jako Zamawiającym, na realizację zadania pn.: "Budowa zespołu pomostów nad Jeziorem Biezdruchowo w Pobiedziskach".

Przyczyna odstąpienia przez Emitenta od realizacji ww. umowy jest związana z koniecznością skorygowania rozwiązań projektowych, która wyniknęła w toku realizacji inwestycji. Stosowne zmiany do rozwiązań projektowych zostały wprowadzone przez projektanta i zaakceptowane zarówno przez inspektora nadzoru jak i bezpośrednio przez Zamawiającego, co wiąże się z wykonaniem robót dodatkowych nieobjętych pierwotnym przedmiotem zamówienia, których koszt wynosi około 200.000,00 złotych.

Zamawiający, pomimo wystosowanego ze strony Emitenta wniosku, odmówił zlecenia wykonania robót dodatkowych i ustalenia odpłatności za te roboty. Konieczność skorygowania rozwiązań projektowych czyni wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej pierwotnym brzmieniem niemożliwym, a na jej zmianę lub zawarcie umowy dodatkowej Zamawiający nie wyraża zgody. Zastosowanie pierwotnych rozwiązań projektowych jest wykluczone z uwagi na brak możliwości wykonania inwestycji zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a wykonany w ten sposób obiekt nie byłby stabilny, co zagrażałoby życiu i zdrowiu jego użytkowników z uwagi na zagrożenie katastrofą budowlaną, natomiast wykonanie inwestycji z uwzględnieniem zmian projektowych nie jest możliwe z uwagi na odmowę zlecenia wykonania tych robót i ustalenia wynagrodzenia za te prace, tj. wskutek okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

W konsekwencji Emitent nie widzi możliwości kontynuowania robót i jest zmuszony odstąpić od zawartej umowy.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Pliki do pobrania: