Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 19/2016 z dnia 15.12.2016r. - Wypowiedzenie umowy o kredyt przez bank.

Zarząd spółki NAVIMOR-INVEST S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Gdańsku, informuje, że w dniu 15 grudnia 2016 roku, wpłynęło do siedziby Spółki wypowiedzenie Umowy o Kredyt Długoterminowy („Umowa”) złożone przez Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna („Bank”). Wypowiedzenie dotyczy umowy o kredyt w kwocie 1.450.000,00 złotych zawartej  pomiędzy Spółką a Bankiem w dniu 1 czerwca 2015 roku, o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 20/2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku.

Jako przyczynę skorzystania przez Bank z prawa do wypowiedzenia Umowy, Bank wskazał podstawy określone w Umowie oraz w Regulaminie Udostępniania przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. Kredytów oraz Produktów Przedsiębiorcom, tj. niedotrzymanie warunków finansowych dotyczących zyskowności operacyjnej oraz wskaźnika obsługi długu, a także niedotrzymanie terminu spłaty raty kredytu w dniu 21 listopada 2016 r.

Zgodnie z treścią wypowiedzenia, Bank wzywa Emitenta do spłaty udzielonego kredytu wraz z należnymi odsetkami w terminie 30 dni od daty doręczenia wypowiedzenia. Łączna kwota zadłużenia Spółki wobec Banku z tytułu powyższej Umowy wynosi 1.116.073,13 zł.

Emitent nie kwestionuje uprawnienia Banku do złożenia wyżej opisanego oświadczenia o wypowiedzeniu ani jego zasadności.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Pliki do pobrania: