Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 18/2017 z dnia 25.07.2017 r. - Otrzymanie pisma w sprawie dokonania wypłaty sumy gwarancyjnej

Otrzymanie pisma w sprawie dokonania wypłaty sumy gwarancyjnej

 

Zarząd spółki NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 58/2012 z dnia 5 października 2012 roku i raportu bieżącego nr 16/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku, informuje, że w dniu 25 lipca 2017 roku wpłynęło do siedziby Emitenta pismo od Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. („ERGO Hestia”), w którym poinformowano Emitenta, że w dniu 18 lipca 2017 roku na żądanie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ERGO Hestia dokonała wypłaty sumy gwarancyjnej w kwocie 2 164 500,44 zł z tytułu nienależytego wykonania przez Emitenta umowy na realizację zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będących w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej", natomiast z dniem 20 lipca 2017 roku ERGO Hestia zrealizowała swoje uprawnienia wynikające z umowy o ustanowienie kaucji i uzyskane tym sposobem środki pochodzące od Emitenta w kwocie 500.000 zł zaliczyła na zaspokojenie roszczenia związanego z wypłatą z tytułu gwarancji.

Jednocześnie Emitent informuje, że podejmie stosowne kroki celem ustosunkowania się do otrzymanego pisma.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Pliki do pobrania: