Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 18/2016 z dnia 12.12.2016r. - Zawarcie umowy na roboty budowlane

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent"), informuje, że w dniu 12 grudnia 2016 roku zawarł ze Skarbem Państwa – Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu umowę na realizację zadania pn.:  „Remont śluzy na stopniu wodnym Opatowice na rzece Odrze w km 245 + 035 – etap I – komora śluzy”.

Za wykonanie pełnego zakresu prac i robót objętych powyższą umową Emitent otrzyma wynagrodzenie w kwocie nieprzekraczającej: 1.145.785,66 złotych brutto rozliczone na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót.

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju umów.

Termin zakończenia realizacji zadania nie może przekroczyć dnia 30 czerwca 2017 roku

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.