Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 16/2017 z dnia 23.06.2017 r. - Otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

Zarząd spółki NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 58/2012 z dnia 5 października 2012 roku, informuje, że w dniu 23 czerwca 2017 roku wpłynęło do siedziby Emitenta, datowane na dzień 22 czerwca 2017 roku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na realizację zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będących w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej" sporządzone w imieniu Skarbu Państwa przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach („Zamawiający”). Odstąpienie od umowy dotyczy niewykonanej części umowy i zostało złożone z winy Emitenta, w związku ze zwłoką w realizacji części robót budowlanych w stosunku do  zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

W związku  ze złożonym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy Zamawiający wzywa również Emitenta do zapłaty kary umownej w kwocie 4 329 000,88 zł w terminie do 30 czerwca 2017 roku oraz zastrzega sobie prawo dochodzenia od Emitenta również innych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Jednocześnie Emitent nie zgadza się z odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego z uwagi na brak co do tego podstaw prawnych oraz informuje, iż podejmie stosowne kroki celem ustosunkowania się do otrzymanego pisma.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Pliki do pobrania: