Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 16/2016 z dnia 14.11.2016r. - Zawarcie umowy o współpracy

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent”) informuje, że w dniu 14 listopada 2016 roku wpłynęła do siedziby Emitenta umowa o współpracy z renomowanym podmiotem z branży budownictwa inżynieryjnego, działającym w grupie kapitałowej jednego z liderów europejskiej branży budowlanej, datowana na dzień 12 października 2016 roku.

Przedmiotem niniejszej Umowy jest ustalenie zasad współpracy pomiędzy Stronami w zakresie wspólnego pozyskania i realizacji projektów budowlanych w branży hydrotechnicznej.

Zgodnie z zapisami w umowie strony będą wspólnie, na zasadzie wyłączności, ubiegać się o uzyskanie zamówień w postępowaniach, poprzez składanie wspólnych ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniach.

 

Wynagrodzenie wynikające z umowy ustalone zostanie każdorazowo przy realizacji poszczególnych projektów w oparciu o umowy konsorcjum.

 

Umowa została zawarta na czas określony od dnia jej podpisania do dnia 31.12.2017 i może być przedłużona w drodze Aneksu na dalsze okresy. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego rodzaju umów.

 

Z klauzuli poufności dotyczącej ujawnienia firmy partnera wynika, iż nie wyraził on zgody na podanie nazwy tej firmy do publicznej wiadomości.

Pliki do pobrania: