Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 15/2017 z dnia 22.06.2017r. - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu NAVIMOR-INVEST S.A. powyżej 5%

Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu NAVIMOR-INVEST S.A. powyżej 5%

Zarząd spółki NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 22 czerwca 2017 roku powziął w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1639) informację o zwiększeniu udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez akcjonariusza Spółki, Pana Mieczysława Bielenia, na podstawie otrzymanego zawiadomienia sporządzonego w dniu 8 czerwca 2017 roku, o następującej treści:

 

„Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Navimor – Invest S.A. (NIN)

 

Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.05.184.1539 ze zm.), zawiadamiam Komisję Nadzoru Finansowego, iż zwiększyłem zaangażowanie powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce Navimor – Invest S.A.

Zwiększenie zaangażowania powyżej 5% nastąpiło w wyniku zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki Navimor – Invest S.A. (NIN) w dniu 06.06.2017r.

Bezpośrednio przed zmianą udziału posiadałem 277857 akcji, co stanowiło 4,98% kapitału zakładowego spółki i uprawniało do 277857 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,98% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie posiadam 284228 akcji, co stanowi 5,10% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 284228 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,10% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Pliki do pobrania: