Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 13/2016 z dnia 22.09.2016r. - Odstąpienie od istotnej umowy - opóźniona informacja poufna.

Odstąpienie od istotnej umowy – opóźniona informacja poufna

 

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( "Emitent" ) niniejszym informuje, że w dniu  22 września 2016 roku przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014, dalej: Rozporządzenie nr 596/2014).

W dniu 01 września 2016 roku ze względu na prawnie uzasadniony interes Emitenta, Zarząd Spółki  NAVIMOR-INVEST S.A.  podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji o odstąpieniu od umowy zawartej w dniu 03 czerwca  2015 roku  ze Skarbem Państwa -  Urzędem Morskim w Słupsku, jako Zamawiającym ( Inwestor ). W związku z zawarciem w/w umowy, Emitent jako Wykonawca zobowiązał się do realizacji zamówienia – robót budowlanych na zasadach „zaprojektuj-wybuduj”  przy projekcie pn.„ Ochrona brzegów morskich na wysokości miejscowości Rowy – etap II”. Wartość przedmiotu umowy wynosiła  13.409.230,00 zł netto. Przyczyną odstąpienia jest nieudzielenie przez Inwestora w terminie zakreślonym przez Wykonawcę, gwarancji zapłaty za roboty budowlane zwanej dalej „gwarancją zapłaty” należnej Wykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty  umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych.

Emitent, podjął w dniu 01 września 2016 roku decyzję o czasowym nieujawnianiu tej tego faktu. Głównym powodem opóźnienia publikacji informacji poufnej w zakresie ochrony prawnie uzasadnionych interesów Emitenta były toczące się negocjacje  z Urzędem Morskim w Słupsku, jako Zamawiającym. Zdaniem  Emitenta publiczne ujawnienie powyższych informacji mogłoby zagrozić trwającym negocjacjom, a tym samym spowodować dla Emitenta istotne negatywne skutki, tj. wpłynąć na kondycję finansową Emitenta. Niepomyślny wynik negocjacji naruszyłby także interes dotychczasowych, jak również potencjalnych akcjonariuszy.

W dniu 22 września 2016r. Emitent powziął informację od pełnomocnika procesowego Spółki ,pana Łukasza Kowalczyka  o wysłaniu w dniu 21 września 2016 roku do Sądu Rejonowego w Słupsku zawezwania do próby ugodowej, co kończy etap negocjacji z Inwestorem, w związku z czym przesłanki opóźnienia ustały i Emitent niniejszym przekazuje informacje o odstąpieniu od umowy. Wysokość żądanych kwot wynosi 2.133.671,00  zł.

Pliki do pobrania: