Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 10/2017 z dnia 12.05.2017r. - Zawarcie umowy o poufności negocjacji

Zawarcie umowy o poufności negocjacji

 

Zarząd spółki NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent") informuje, że w dniu 12 maja 2017 roku wpłynęła do siedziby Emitenta, datowana na dzień 9 maja 2017 roku umowa o poufności negocjacji zawarta pomiędzy Emitentem a polskim podmiotem działającym na rynku budowlanym. Przedmiotem umowy jest zachowanie w poufności wszelkich informacji ujawnionych przez strony w związku z zamiarem zawarcia umowy o wspólne przedsięwzięcie oraz jej realizacją.

Umowa została zawarta na okres dwóch lat od dnia jej podpisania.

O zawarciu prawnie wiążącej dokumentacji dotyczącej przedmiotowej umowy lub o zakończeniu negocjacji w inny sposób Emitent poinformuje niezwłocznie odrębnym raportem.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Pliki do pobrania: