Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 9/2013 z dnia 17.05.2013r.- Zawiadomienie o zmianie ( zmniejszeniu ) posiadanego udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Zawiadomienie o zmianie  ( zmniejszeniu ) posiadanego udziału w kapitale zakładowym Spółki

 

Zarząd NAVIMOR-INVEST  S.A. ( „Emitent” ) informuje, że w dniu   17 maja 2013 roku otrzymał informację od Prezes Zarządu Emitenta Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego, o następującej treści:

„Działając w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam  o zmniejszeniu  dotychczas posiadanego udziału w kapitale zakładowym NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku   ( Spółka ) o 5,32 %  w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zmniejszenie dotychczas posiadanego udziału  o 5,32 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nastąpiło w wyniku zawarcia w dniu  16 maja 2013r.   „Umowy sprzedaży akcji ” na mocy której sprzedałem 290.000  akcji zwykłych na okaziciela spółki NAVIMOR-INVEST S.A., o  wartości nominalnej 0,10  złotych każda, stanowiących 5,32 % kapitału zakładowego Spółki. 

Przed transakcją  posiadałem  290.614 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset czternaście  )  akcji Emitenta, reprezentujących 5,33  % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do takiej samej liczby głosów i stanowiących taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po transakcji  posiadam 614 (słownie: sześćset czternaście ) akcji Spółki, reprezentujące 0,01 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do takiej samej liczby głosów i stanowiące taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Informuję również, iż nie posiadam podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki oraz, iż nie zawierałem żadnych umów z osobami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) „Ustawy."

 

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

 

Pliki do pobrania: