Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 8/2013 z dnia 17.05.2013r.- Zawiadomienie o transakcji zbycia akcji Emitenta przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych.

Zawiadomienie o transakcji zbycia akcji Emitenta przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych

 

Zarząd NAVIMOR-INVEST  S.A. ( „Emitent” ) informuje, że w dniu  17 maja 2013 roku otrzymał zawiadomienie - przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - od Prezesa Zarządu Emitenta, tj. od  Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego, o transakcji zbycia akcji zwykłych na okaziciela przez Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego. Akcje wyemitowane były przez NAVIMOR-INVEST S.A. i znajdują  się w obrocie na rynku NewConnect .
Zawiadomienie zawiera  informacje o zbyciu akcji  poza rynkiem regulowanym na podstawie umowy cywilno-prawnej. Transakcja zbycia 290.000 akcji zwykłych na okaziciela po cenie 3,60 złotego za akcję została zawarta w dniu 16 maja 2013r.  
 

 

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Pliki do pobrania: