Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 11/2013 z dnia 14.08.2013r.- Zawiadomienie o zmianie ( zmniejszeniu ) posiadanego udziału w kapitale zakładowym Emitenta.

 

Zawiadomienie o zmianie ( zmniejszeniu ) posiadanego udziału w kapitale zakładowym Emitenta.

 

Zarząd NAVIMOR-INVEST  S.A. ( „Emitent” ) informuje, że w dniu 14  sierpnia 2013 roku otrzymał informację od Zarządu ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A., o następującej treści:

„Działając w imieniu ZBM „ZREMB-CHONICE” S.A., na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiamy  o zmianie  dotychczas  posiadanego udziału w  ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki  pod firmą NAVIMOR-INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”).

Zmniejszenie dotychczas posiadanego udziału  o 1,87% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nastąpiło w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w dniu  12  sierpnia 2013 w następstwie emisji  123.500 akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,10  złotych każda, o łącznej wartości  12.350,00 zł.

O zapisaniu akcji na rachunkach papierów wartościowych oraz  podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, Spółka NAVIMOR-INVEST S.A. poinformowała Raportem bieżącym Nr 42/2013 w dniu 13  sierpnia  2013 roku.

Przed podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,  ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. posiadał  4.587.800  akcji Spółki, reprezentujących 84,12% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do takiej samej liczby głosów i stanowiących taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, ZBM „ZREMB-CHONICE” S.A. posiada 4.587.800 akcji Spółki, reprezentujące 82,25 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do takiej samej liczby głosów i stanowiące taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

ZBM „ZREMB-CHOJNICE” nie posiada akcji NAVIMOR-INVEST S.A. poprzez spółki zależne.

W okresie kolejnych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. rozważa zwiększenie jak i zmniejszenie zaangażowania w ogólnej liczbie głosów w NAVIMOR-INVEST S.A.”

 

Podstawa prawna

Art. 70 pkt  1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Pliki do pobrania: