Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 10/2013 z dnia 17.05.2013r.- Zawiadomienie o zmianie ( zwiększeniu ) posiadanego udziału w kapitale zakładowym Emitenta.

Zawiadomienie o zmianie ( zwiększeniu ) posiadanego udziału w kapitale zakładowym Emitenta

 

Zarząd NAVIMOR-INVEST  S.A. ( Emitent ) informuje, że w dniu  16 maja 2013 roku otrzymał informację od Zarządu ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A., o następującej treści:

„Działając w imieniu ZBM „ZREMB-CHONICE” S.A., na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiamy  o zmianie  dotychczas  posiadanego udziału w  ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki  pod firmą NAVIMOR-INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”).

Zwiększenie dotychczas posiadanego udziału  o 5,32 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nastąpiło w wyniku zawarcia w dniu 16 maja 2013r. „Umowy sprzedaży akcji” na mocy której ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. nabył  290.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki NAVIMOR-INVEST S.A., o  wartości nominalnej 0,10  złotych każda, stanowiących 5,32 % kapitału zakładowego Spółki.

Przed transakcją  ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. posiadał  4.297.800  akcji Spółki, reprezentujących 78,80  % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do takiej samej liczby głosów i stanowiących taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po transakcji ZBM „ZREMB-CHONICE” S.A. posiada 4.587.800 akcji Spółki, reprezentujące 84,12 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do takiej samej liczby głosów i stanowiące taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

ZBM „ZREMB-CHOJNICE” nie posiada akcji NAVIMOR-INVEST S.A. poprzez spółki zależne. W okresie kolejnych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia rozważamy zwiększenie jak i zmniejszenie zaangażowania w ogólnej liczbie głosów w NAVIMOR-INVEST S.A."

 

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

 

Pliki do pobrania: