Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 72/2012 z dnia 19.12.2012r. - Tekst jednolity Statutu Spółki NAVIMOR-INVEST S.A.

Tekst jednolity Statutu Spółki NAVIMOR-INVEST S.A.


Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( „Emitent”), w załączeniu podaje do publicznej wiadomości, tekst jednolity Statutu Spółki uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 33 z dnia 18 grudnia 2012 roku.
Tekst jednolity Statutu zawiera zmiany wprowadzone Uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17  grudnia 2012 roku, polegające na zmianie § 6 ust.1 i § 20 ust.1 oraz wykreśleniu  § 6 b:


1. zmiana § 6 ust.1 Statutu Spółki o następującym brzmieniu :
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 534.360,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
a) 2.296.800 (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii „A" o numerach od 1 do 2.296.800 o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: zero dwadzieścia złotego) każda,
b) 175.000 (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii „B" o numerach od 1 do 175.000 o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: zero dwadzieścia złotego) każda,
c) 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii „C" o numerach od 1 do 200.000 o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: zero dwadzieścia złotego) każda.”
poprzez jego uchylenie i wprowadzenie w to miejsce nowego § 6 ust.1 Statutu Spółki o treści:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 545.410,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć złotych) i dzieli się na:
a) 4.593.600 (słownie: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset ) akcji na okaziciela serii „A" o numerach od 1 do 4.593.600 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero dziesięć  złotego) każda,
b) 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii „B" o numerach od 1 do 350.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero dziesięć  złotego) każda,
c) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii „C" o numerach od 1 do 400.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero dziesięć złotego) każda,
d) 110.500 (słownie: sto dziesięć tysięcy pięćset ) akcji na okaziciela serii „D” o numerach od 1 do 110.500 o wartości nominalnej 0,10 zł ( słownie: zero dziesięć złotego) każda.”
2.  zmiany § 20 ust.1 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:
„1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 członków w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.”
poprzez jego uchylenie i wprowadzenie w to miejsce nowego § 20 ust.1 Statutu Spółki o treści:
  „1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 do 7 członków w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.”
3. wykreślenia §6 b Statutu Spółki o następującym brzmieniu:
„§6b
1.Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 62.500, -zł ( słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset ) złotych.
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 0,20 zł ( słownie: dwadzieścia groszy ) każda w liczbie nie większej niż 312.500 ( trzysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji.
3. Akcje serii  „E” obejmowane będą przez uprawnionych z obligacji zamiennych serii A emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 15-09-2011r.”
 


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2 lit. b  Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Pliki do pobrania: