Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 70/2012 z dnia 30.11.2012r. - Zawarcie aneksu do istotnej umowy ubezpieczeniowej.

Zawracie aneksu do istotnej umowy ubezpieczeniowej.


Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. ( „Emitent” ) z siedzibą w Gdańsku, informuje że, w dniu  29 listopada 2012 roku, podpisał  z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółką Akcyjną, z siedzibą w Sopocie ( „Gwarant” ) , Aneks do Umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych w ramach przyznanego limitu gwarancyjnego Nr 14/2010/GD50 z dnia 02.12.2010r.
W związku z podpisanym Aneksem strony ustaliły, że podwyższają łączną sumę gwarancyjną z tytułu wszystkich gwarancji, wystawianych na podstawie zawartej Umowy o współpracy,  z kwoty nie przekraczającej  5 000 000 zł do kwoty nie przekraczającej 7 000 000 zł.
Zabezpieczenie roszczeń Gwaranta stanowi:
1) 5 sztuk weksli in blanco wystawionych przez zobowiązanego,
2) hipoteka umowna.

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju umów.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Pliki do pobrania: