Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 68/2012 z dnia 23.11.2012r. - Uchwała Zarządu GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki NAVIMOR-INVEST S.A.

Uchwała Zarządu GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki NAVIMOR-INVEST S.A.


Zarząd Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 22 listopada 2012 roku Uchwałą nr 1184/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w sprawie wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki NAVIMOR-INVEST S.A. ,Zarząd Giełdy postanawia:
1) określić dzień 29 listopada 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 55.250 (pięćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu pięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki NAVIMOR-INVEST S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 29 listopada 2012 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLNVMRI00017”;
2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „NAVIMORIN” i oznaczeniem „NIN”.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Pliki do pobrania: