Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 64/2012 z dnia 14.11.2012r. - Zawracie istotnej umowy z bankiem.

Zawracie istotnej umowy z bankiem.


Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. ( „Emitent” ) z siedzibą w Gdańsku, informuje że, w dniu 13 listopada 2012 roku, podpisał  z Alior Bankiem Spółką Akcyjną umowę kredytową limitu wierzytelności.
W związku z podpisaną umową strony ustaliły, że w ramach limitu wierzytelności na łączną kwotę 3.500.000,00 zł udostępnione zostały następujące produkty:
- kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 700.000,00 zł
- limit na kredyty odnawialne w rachunku kredytowym do kwoty 2.500.000,00 zł,
- limit na transakcje skarbowe w tym walutowe terminowe FX Forward do kwoty 300.000,00  zł
- kredyt odnawialny w rachunku kredytowym do kwoty 300.000,00 zł
Zabezpieczenie limitu wierzytelności stanowią:
- pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych kredytobiorcy prowadzonych w Banku,
- potwierdzony przelew wierzytelności z kontraktów handlowych finansowanych kredytami udzielanymi w ramach limitu wierzytelności,
- przelew praw z polisy ubezpieczenia od ognia i  innych zdarzeń losowych na rzecz Banku,
- hipoteka umowna łączna do kwoty.
Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju umów.


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pliki do pobrania: