Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 63/2012 z dnia 14.11.2012r. - Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki NAVIMOR-INVEST S.A.

Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki NAVIMOR-INVEST S.A.


Zarząd Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 13 listopada 2012 roku Uchwałą nr 1126/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki NAVIMOR-INVEST S.A. Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect  55.250 (pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki NAVIMOR-INVEST S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Pliki do pobrania: