Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 62/2012 z dnia 13.11.2012r. - Korekta prognozy wyników finansowych spółki.

Korekta prognozy wyników finansowych spółki.


Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku  ( Emitent ), przekazuje do publicznej wiadomości korektę prognozy wyników finansowych, która zamieszczona jest w Dokumencie Informacyjnym Spółki z dnia 20 czerwca 2011r.
Zgodnie z opublikowaną prognozą na 2012 rok przychody netto ze sprzedaży  miały wynieść 63.000 tys. zł a zysk netto 2.295 tys. zł. Zarząd podtrzymuje prognozę przychodów ze sprzedaży na wyższym niż zakładany poziomie tj. ok 85.000-88.000 tys. zł (pod warunkiem sprzyjających warunków atmosferycznych) natomiast prognoza zysku netto zostaje obniżona do kwoty 1.200 tys. zł
Zarząd nie podtrzymuje prognozy zamieszczonej w Dokumencie Informacyjnym, mając na uwadze przede wszystkim to że, warunki makroekonomiczne nie  były i nadal nie są sprzyjające. Branża w której Spółka prowadzi działalność przeżywa ogromne trudności związane z zapaścią na rynku. Podmioty z branży oraz instytucje je finansujące miały do czynienia w ostatnim czasie  z falą upadłości firm budowlanych. Wydarzenia te spowodowały spadek zaufania sektora finansowego (banki, ubezpieczyciele) do branży budowlanej, czego następstwem jest wzrost kosztów związanych z pozyskaniem środków do finansowania kontraktów oraz instrumentów finansowych typu gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe. Spadek zaufania widoczny jest też pomiędzy firmami z branży budowlanej i handlowej (przedpłaty za materiały i usługi, zabezpieczenie płatności gwarancjami), co również odbija się na kosztach funkcjonowania. Trudności dotyczą też mniejszych firm z branży, które bywają podwykonawcami Spółki (brak terminowych realizacji kontraktów, niezapowiedziane opuszczanie budów, co skutkuje często karami umownymi dla Spółki). Wpływ na niedotrzymanie prognozy zysku miał również istniejący system zamówień publicznych, gdzie głównym kryterium jest cena i coraz większa konkurencja na przetargach (firmy dotychczas realizujące np. kontrakty drogowe szukają zamówień w budownictwie hydrotechnicznym).  Dlatego pozyskanie portfela zamówień mającego na celu osiągnięcie zakładanego przychodu, przy marżach na jakie pozwala obecny rynek budowlany i jednoczesnym wzroście cen  niektórych surowców (stal, paliwa), zarówno w Polsce jak i Czechach spowodowało, że założenia co do osiągnięcia planowanego zysku ponad 2,2 mln zł netto nie zostanie spełnione.
Należy jednak dodać, że Zarząd Spółki  stara się aby Spółka realizowała kontrakty samodzielnie lub jako lider konsorcjum. Pozwoliło to na uniknięcie ryzyka związanego chociażby z przeterminowanymi i wątpliwymi należnościami.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 15 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sysytemu Obrotu " Informacje biezące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pliki do pobrania: