Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 60/2012 z dnia 15.10.2012r. - Zawarcie aneksu do istotnej umowy.

Zawarcie aneksu do istotnej umowy.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. ( Emitent ) z siedzibą w Gdańsku, informuje że, w dniu 15 października 2012 roku, otrzymał z Oddziału w Pradze podpisany aneks do umowy z Komercni banka a.s. z siedzibą w Pradze, o okresowe udzielenie gwarancji bankowej.

W związku z podpisaną umową strony ustaliły, że Komercni banka zobowiązuje się wobec Emitenta, w ramach ustalonego odnawialnego maksymalnego limitu zaangażowania do udzielenia na każdorazowy wniosek Emitenta, zgodnie z postanowieniami umowy, gwarancji zabezpieczających roszczenia wskazanych podmiotów.

Maksymalny limit zaangażowania wynosi 20.000.000,00 CZK Co stanowi równowartość 3.288.000,00 zł wg kursu średniego NBP z dnia 12.10.2012 roku, wynoszącego 0,1644.

Maksymalny limit zaangażowania obowiązuje w okresie do dnia 31 sierpnia 2013 roku.

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju umów.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pliki do pobrania: