Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 52/2012 z dnia 17.08.2012r. - Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. ( Emitent ) informuje, że w dniu 16 sierpnia 2012 Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS wydał Postanowienie, na mocy którego w Rejestrze przedsiębiorców dokonano wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, które nastąpiło w drodze emisji akcji serii "D".

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 534.360,00 złotych (słownie: pięćset trzydzieści cztery trzysta sześćdziesiąt ) do kwoty 545.410,00 złotych (słownie: pięćset czterdzieści pięć czterysta dziesięć ) tj. o kwotę 11.050,00 złotych (słownie: jedenaście tysięcy pięćdziesiąt ) i dzieli się na 2 727 050 (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 złotego (dwadzieścia groszy) każda.

Kapitał zakładowy dzieli się na:

  • 2.296.800 (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii "A" o numerach od 1 do 2.296.800 o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: zero dwadzieścia złotego) każda,
  • 175.000 (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii "B" o numerach od 1 do 175.000 o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: zero dwadzieścia złotego) każda,
  • 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii "C" o numerach od 1 do 200.000 o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: zero dwadzieścia złotego) każda,
  • 55.250 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii "D" o numerach od 1 do 55.250 o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: zero dwadzieścia złotego) każda.

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 2 727 050 głosów.

Pliki do pobrania: