Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 4/2018 z dnia 15.02.2018 r. - Zmiany w Zarządzie Spółki.

Zmiany w Zarządzie Spółki.

 

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( Emitent ), informuje, iż na posiedzeniu Rady

Nadzorczej Emitenta odbywającej w dniu 15.02.2018r. Pan Krzysztof Kosiorek- Sobolewski złożył
oświadczenie o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu w Spółce ze skutkiem na 16 lutego 2018r.
 
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 15 lutego 2018 roku
powołała Pana Andrzeja Martona do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki NAVIMOR-INVEST
S.A. od dnia 16 lutego 2018r.
 
1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta:
Pan Andrzej Marton powołany został do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
 
2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Przebieg pracy zawodowej:
Pan Andrzej Marton, karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku jako prawnik w KDPW S.A.,
następnie jako prawnik w Big Bank Gdański S.A. (obecnie Millennium S.A.)
W latach 2001-2011 był Kierownikiem Działu Sprzedaży z firmie Creative Innovation Group Sp. z o.o,
oraz w firmie IFS Poland Sp. z o.o. Od roku 2012 również jako Biznes Konsultant, Interim Manager
oraz Dyrektor Handlowy w takich firmach jak: Dytron Sp. z o.o, Tourmedica Sp. z.o.o oraz Algolytics
Sp. z o.o.
Pan Andrzej Marton jest absolwentem wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Ukończył również podyplomowe studia MBA w szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej,
Psychologię w Zarządzaniu Rozwojem Organizacji na Uniwersytecie SWPS a także Zarządzanie
Finansami w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
 
3) Wskazanie działalności wykonywanej przez osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla Emitenta:
Pan Andrzej Marton nie wykonuje poza Emitentem działalności o istotnym znaczeniu dla Emitenta.
 
4) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich
trzech lat, osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze
wskazaniem, czy osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:
Pan Andrzej Marton nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem.
 
5) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za
przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co
najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:
Nie wystąpiły.
 
6) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których osoba pełniła funkcje członka
organu zarządzającego lub nadzorczego:
Nie wystąpiły.
 
7) Informację, czy osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem
organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:
Pan Andrzej Marton nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
Emitenta, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, jak i nie jest
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby
prawnej.
 
8) Informację, czy osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
Nie figuruje.
 
 
 
 
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Pliki do pobrania: