Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 48/2013 z dnia 05.11.2013r. - Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. ( Emitent ) informuje, że w dniu 07 listopada 2013r. Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS  dokonał w Rejestrze przedsiębiorców  wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, które nastąpiło w drodze emisji akcji serii D 1.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 545.410,00 złotych (słownie: pięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) do kwoty 557.760,00 złotych (słownie: pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt ) tj. o kwotę 12.350,00 złotych (słownie: dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt  ) i dzieli się na  5 577 600 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 złotego (dziesięć  groszy) każda.

Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 4.593.600 (słownie: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset ) akcji na okaziciela serii „A" o numerach od 1 do 4.593.600 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero dziesięć  złotego) każda,

b) 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii „B" o numerach od 1 do 350.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero dziesięć  złotego) każda,

c) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii „C" o numerach od 1 do 400.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero dziesięć złotego) każda,

d) 110.500 (słownie: sto dziesięć tysięcy pięćset ) akcji na okaziciela serii „D” o numerach od 1 do 110.500 o wartości nominalnej 0,10 zł ( słownie: zero dziesięć złotego) każda,

e) 123.500 (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii „D1” o numerach od 1 do 123.500 o wartości nominalnej 0,10 zł ( słownie: zero dziesięć  złotego ) każda.

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi  5 577 600 głosów.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pliki do pobrania: