Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 46/2012 z dnia 26.07.2012r. - Podpisanie znaczącej umowy.

Podpisanie znaczącej umowy.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A.z siedziba w Gdańsku ( emitent) informuje, że w dniu 26 lipca 2012 roku  podpisał  istotną umowę z firmą BAUGRAF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  we Wrocławiu, jako Podwykonawcą.

W związku z podpisaniem umowy Podwykonawca zobowiązuje się wobec Emitenta jako Zamawiającego do wykonania robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „ Stopień Brzeg Dolny- roboty remontowo-modernizacyjne na stopniu”

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju umów.

Termin zakończenia realizacji zlecenia określono w umowie na maj 2014 roku

Ustalono obmiarowe rozliczenie kontraktu, przy czym strony uzgodniły, że wykonanie  przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty 2.773.285,00 netto

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Kosiorek-Sobolewski, Prezes Zarządu
Tomasz Marcinkowski, Wiceprezes Zarządu

Pliki do pobrania: