Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 45/2013 z dnia 12.09.2013r. - Rozwiązanie istotnej umowy z bankiem.

Rozwiązanie istotnej umowy z bankiem

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. ( „Emitent” ) z siedzibą w Gdańsku, informuje, że w dniu  11 września 2013 roku, na mocy porozumienia stron  w sprawie rozwiązania  Umowy kredytowej  limitu wierzytelności,   - zawartej w dniu 13 listopada 2012r., o której Emitent informował Raportem bieżącym Nr 64/2012 w dniu 14.11.2012r. -, zawartego z Alior Bankiem Spółką Akcyjną wymieniona powyżej umowa uległa rozwiązaniu.

Przedmiotem  rozwiązanej umowy był  limit wierzytelności na łączną kwotę 3.500.000,00 zł, który obejmował następujące produkty:

- kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 700.000,00 zł,

- limit na kredyty odnawialne w rachunku kredytowym do kwoty 2.500.000,00 zł,

- limit na transakcje skarbowe w tym walutowe terminowe FX Forward do kwoty 300.000,00  zł,

- kredyt odnawialny w rachunku kredytowym do kwoty 300.000,00 zł.

Emitent jednocześnie informuje, że  w związku z rozwiązaniem Umowy kredytowej  limitu wierzytelności  zawartej w dniu 13 listopada 2012r. wszelkie należności związane z przedmiotową umową zostały spłacone. Na dzień  11 września br. Emitent nie posiada zadłużenia z tytułu ww. umowy.

Emitent,  podaje ponadto, że w dniu 03 września 2013 roku, zawarł  z Bankiem Zachodnim WBK Spółką Akcyjną umowę o kredyt w rachunku bieżącym, o czym informował Raportem bieżącym  nr 44/2013 w dniu 04 września 2013r.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 punkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na Rynku New Connect.

Pliki do pobrania: