Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 44/2013 z dnia 04.09.2013r. - Zawarcie istotnej umowy z bankiem.

Zawarcie istotnej umowy z bankiem

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. ( „Emitent” ) z siedzibą w Gdańsku, informuje, że w dniu 03 września 2013 roku, zawarł  z Bankiem Zachodnim WBK Spółką Akcyjną umowę o kredyt w rachunku bieżącym.

W związku z zawartą umową strony ustaliły, że Bank udziela Emitentowi kredytu do kwoty 2.500.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku stanowią:

1.  pełnomocnictwo do dysponowania w pierwszej kolejności środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wszelkich i przyszłych rachunkach bankowych kredytobiorcy prowadzonych w Banku,

2.  przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia nieruchomości,

3.  weksel in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową,

4.  hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 3.750.000,00

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju umów.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pliki do pobrania: