Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 42/2013 z dnia 13.08.2013r. - Rejestracja akcji serii D1 na rachunkach papierów wartościowych i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

 

Rejestracja akcji serii D1 na rachunkach papierów wartościowych i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

 

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent"), informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2013 r. nastąpiło zapisanie akcji serii D1 Spółki na rachunkach osób uprawnionych oraz nabycie praw z tych akcji, zgodnie z art. 452 Kodeksu spółek handlowych, w wyniku czego nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

 

W związku z powyższym, kapitał zakładowy NAVIMOR-INVEST S.A. został podwyższony o kwotę 12.350,00 zł, tj. z kwoty 545.410,00 zł do wysokości 557.760,00 zł. Podwyższony kapitał zakładowy NAVIMOR-INVEST S.A. dzieli się na 5.577.600 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, reprezentujących 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 4.593.600 (słownie: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset ) akcji na okaziciela serii "A" o numerach od 1 do 4.593.600 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero dziesięć złotego) każda,

b) 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii "B" o numerach od 1 do 350.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero dziesięć złotego) każda,

c) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii "C" o numerach od 1 do 400.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero dziesięć złotego) każda,

d) 110.500 (słownie: sto dziesięć tysięcy pięćset ) akcji na okaziciela serii "D" o numerach od 1 do 110.500 o wartości nominalnej 0,10 zł ( słownie: zero dziesięć złotego) każda,

e) 123.500 (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii "D1" o numerach od 1 do 123.500 o wartości nominalnej 0,10 zł ( słownie: zero dziesięć złotego ) każda.

 

Emisja akcji serii D1 została przeprowadzona na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NAVIMOR-INVEST S.A. z dnia 18 lutego 2011r., w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pliki do pobrania: