Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 41/2013 z dnia 09.08.2013r. - Zawarcie Aneksu do umowy o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych.

 

Zawarcie Aneksu do umowy o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

 

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( "Emitent"), informuje, że w dniu 09 sierpnia 2013 roku podpisał z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Aneks do umowy generalnej o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych.

W związku z podpisaniem powyższego Aneksu ulegają zmianie warunki umowy o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych z dnia 16.02.2009r.

Emitent jako Zobowiązany, w wyniku podpisanego Aneksu uzyskał podwyższenie limitu gwarancyjnego w ramach umowy generalnej do kwoty nie większej niż 13.000.000,00 złotych, przy czym:

1. Limit gwarancyjny dla gwarancji zapłaty wadium wynosi 3.000.000,00 złotych, a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć 1.000.000,00 złotych,

2. Limit gwarancyjny dla gwarancji należytego wykonania kontraktu wynosi 6.000.000,00 złotych, a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć 1.500.000,00 złotych,

3. Limit gwarancyjny dla gwarancji usunięcia wad i usterek wynosi 4.000.000,00 złotych, a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć 500.000,00 złotych.

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pliki do pobrania: