Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 40/2012 z dnia 13.07.2012r. - Objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego.

Objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 12 lipca 2012 roku w ramach realizowanego w Spółce Programu Motywacyjnego, o którym Emitent informował w Dokumencie Informacyjnym z dnia 20 czerwca 2011r., objętych zostało 55.250 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Akcje te wyemitowane zostały w ramach kapitału warunkowego na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 lutego 2011r.

Jednostkowa cena emisyjna akcji serii D wynosi 0,2 zł. W związku z powyższym na podstawie oświadczenia Zarządu Emitenta o wysokości objętego kapitału zakładowego złożonego w formie aktu notarialnego Rep. A Nr 4390/2012 w dniu 12 lipca 2012 roku, zmianie ulegnie wysokość kapitału zakładowego Emitenta. Po rejestracji przez Sąd kapitał zakładowy Emitenta wynosić będzie 545.410,00 zł i dzielić się na 2.727.050 akcji zwykłych na okaziciela w tym: 2.296.800 akcji serii A, 175.000 akcji serii B, 200.000 akcji serii C oraz 55.250 akcji serii D.

Po rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego przez Sąd, Emitent niezwłocznie wystąpi ze stosownymi wnioskami do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o rejestrację ww. akcji serii D oraz ich wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pliki do pobrania: