Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 38/2013 z dnia 07.08.2013r. - Uchwała Zarządu GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D1.

 

Uchwała Zarządu GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D1


Zarząd Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 06 sierpnia 2013 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Uchwałą nr 873/2013, w sprawie wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D 1 spółki NAVIMOR-INVEST S.A. , postanawia:

1) określić dzień 12 sierpnia 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 123.500 (stu dwudziestu trzech tysięcy pięciuset) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 spółki NAVIMOR-INVEST S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 12 sierpnia 2013 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLNVMRI00017";

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "NAVIMORIN" i oznaczeniem "NIN".

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pliki do pobrania: