Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 34/2016 z dnia 30.11.2016r. - Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku  („Emitent") informuje, iż w dniu 30 listopada 2016 roku, na mocy uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 listopada 2016 roku, został powołany do składu Rady Nadzorczej nowy Członek Rady Nadzorczej w osobie Pana  Adriana Strzelczyka.

1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką osoba została powołana:

Pan Adrian Strzelczyk  powołany  został do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję 3-letnią , która wygasa równocześnie z wygaśnięciem kadencji pozostałych Członków Rady Nadzorczej, tj. 16 maja 2019r.

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pan Adrian Strzelczyk posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Politechniki Radomskiej.

Przebieg pracy zawodowej: 

- 09.2009 – obecnie Deutsche Bank Polska S.A. oddział Wrocław

- 04-2008 – 04.2009 – Expander Advisors Sp. z o.o. , stanowisko: Doradca Finansowy

- 04.2007 – 04.2008 – Xelion Doradcy Finansowi

- 10.2005 – 04.2006 – POLFROST Internationale Spedition Sp. z o.o. , stanowisko: Asystent Spedytora

- 05.2005 – 08.2005 – LINK Spółka z o.o. , stanowisko: Koordynator Transportu.

 

 

3) Wskazanie działalności wykonywanej przez osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:

Pan Adrian Strzelczyk nie wykonuje poza Emitentem działalności o istotnym znaczeniu dla Emitenta.

4) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

Od dnia 29.04.2014r. Pan Adrian Strzelczyk jest Członkiem Rady Nadzorczej Spółki Zremb-Chojnice S.A.

5) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Nie wystąpiły.

6) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Nie wystąpiły.

7) Informację, czy osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Pan Adrian Strzelczyk nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, jak i nie jest członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

8) Informację, czy osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie figuruje.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Pliki do pobrania: