Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 33/2013 z dnia 09.07.2013r. - Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki.

 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent") informuje, iż w dniu 8 lipca 2013 roku został uzupełniony skład Rady Nadzorczej, poprzez powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Agnieszki Strzelczyk.
Rada Nadzorcza Emitenta, zgodnie z Uchwałą nr 1 z dnia 8 lipca 2013r. dokonała wyboru uzupełniającego do swojego składu. Wybór nowego Członka Rady Nadzorczej podlegać będzie zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką osoba została powołana:
Pani Agnieszka Strzelczyk powołana została do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kadencję wspólną, która wygasa równocześnie z wygaśnięciem kadencji pozostałych Członków Rady Nadzorczej, tj. 16 maja 2016r.

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Pan Pani Agnieszka Strzelczyk posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, Wydziału Ekonomicznego - specjalizacja finanse i bankowość.
Przebieg pracy zawodowej:
III 2013 - obecnie Członek Rady Nadzorczej ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A.,
III 2009 - obecnie Deutsche Bank PBC S.A. Stanowisko: Starszy Doradca Klienta Zamożnego ( inwestycje na rynku kapitałowym ),
X 2006 - III 2009 Nordea Bank Polska S.A. oddz. Wrocław, Stanowisko: Osobisty Doradca Klienta,
IV 2005 - IX 2006 Nordea Bank Polska S.A. oddz. Warszawa, Stanowisko: Doradca Klienta Indywidualnego,
X 2003 - III 2005 Departament Klientów Detalicznych Bank Millennium S.A. Stanowisko: Konsultant,
IV 2002 - IX 2003 Departament Bankowości Bezpośredniej Bank Millennium S.A. Stanowisko: Asystent oraz Telemarketer,
XI 2001 - III 2002 Polskie Centrum Marketingowe Stanowisko: Kontroler.

3) Wskazanie działalności wykonywanej przez osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:
Od dnia 18.03.2013r. do chwili obecnej Pani Agnieszka Strzelczyk pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A.

4) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:
Od dnia 18.03.2013r. do chwili obecnej Pani Agnieszka Strzelczyk pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A.

5) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:
Nie wystąpiły.

6) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:
Nie wystąpiły.

7) Informację, czy osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:
Nie wystąpiły.

8) Informację, czy osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
Nie figuruje.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Pliki do pobrania: