Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 32/2013 z dnia 02.07.2013r. - Zawarcie umowy o odnawialny limit gwarancyjny.

Zawarcie umowy o odnawialny limit gwarancyjny

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku( „Emitent” )  , informuje że, w dniu 02    lipca 2013 roku, podpisał z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu ( „Gwarant” ) ,  Umowę o  odnawialny limit gwarancyjny  w zakresie udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych i wadialnych zwanych  „gwarancjami”, w ramach ustalonego odnawialnego maksymalnego limitu zaangażowania w okresie jego obowiązywania.

W związku z podpisaną Umową strony ustaliły,  że maksymalny limit zaangażowania wynosi: 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100).

Umowa obowiązuje do dnia 26.06.2014 r.

Zabezpieczenie roszczeń Gwaranta stanowi:

1) pięć sztuk weksli własnych in blanco z klauzulą bez protestu.

 

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju umów.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pliki do pobrania: