Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 29/2016 z dnia 03.10.2016r. - Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

 

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta

 

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku  („Emitent") informuje, iż w dniu 03 października 2016 roku został uzupełniony skład Rady Nadzorczej, poprzez powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Agnieszki  Niezgody -Zaremby.

 

Rada Nadzorcza Emitenta, zgodnie z Uchwałą nr 1  z dnia 03 października 2016r. dokonała wyboru uzupełniającego do swojego składu.  Wybór nowego Członka Rady Nadzorczej podlegać będzie zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką osoba została powołana:

Pani Agnieszka Niezgoda-Zaremba powołana została do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję 3-letnią, która wygasa równocześnie z wygaśnięciem kadencji pozostałych Członków Rady Nadzorczej, tj. 16 maja 2019r.

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pani Agnieszka Niezgoda-Zaremba  ukończyła studia magisterskie z zakresu Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, MSU Finanse i Rachunkowość oraz ukończyła studia podyplomowe z zakresu Controllingu.

Przebieg pracy zawodowej: 

- Inchcape Shipping Services Poland sp. z o.o.

01.09.2011–obecnie  Finance Manager – Główny Księgowy

01.06.2010–30.08.2011 Specjalista ds. Księgowości i rozliczeń (DA-Clerk)

- G&G Consulting sp. z o.o.

02.2010 – 05.2010  Konsultant ds. księgowości

- Agencja Infobrokerska sp. z o.o.

02.2009 – 08.2009  Infobroker

3) Wskazanie działalności wykonywanej przez osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:

Pani Agnieszka Niezgoda-Zaremba  nie wykonuje poza Emitentem działalności o istotnym znaczeniu dla Emitenta.

4) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

Pani Agnieszka Niezgoda-Zaremba  nie pełni  innych funkcji w organach innych podmiotów.

5) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Nie wystąpiły.

6) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Nie wystąpiły.

7) Informację, czy osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Pani Agnieszka Niezgoda-Zaremba  nie prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, jak i nie jest członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

8) Informację, czy osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie figuruje.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Pliki do pobrania: